Infectiepreventie

Het voorkomen van zorggerelateerde infecties en verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) horen tot de kerntaken van de afdeling Infectiepreventie. Door de toename van resistentie tegen antimicrobiële middelen en aandacht voor vermijdbare schade in de zorg is de betekenis van infectiepreventie in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Infectiepreventie wordt uitgevoerd door deskundigen infectiepreventie en artsen-microbioloog. De leden van de regionale maatschap Medische Microbiologie en Infectiepreventie sturen de afdeling Infectiepreventie aan in het St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis, en wij zijn ook voorzitter en actief lid van de Infectiepreventie Commissies in de ziekenhuizen.

Niet alleen de betekenis maar ook de taken en verplichtingen waaraan infectiepreventie moet voldoen zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Een onderdeel hiervan zijn verschillende registraties, o.a. van zorggerelateerde infecties en van patiënten met BRMO. Om deze taken zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te kunnen uitvoeren, zoeken we actief naar nieuwe oplossingen. Samen met een externe partij is er in het St. Antonius Ziekenhuis een software pakket ontwikkeld speciaal voor de behoeftes van infectiepreventie. De ervaringen met deze software zijn zeer positief.

Onze visie op infectiepreventie gaat verder dan de muren van een individuele instelling. Om duurzaam effect te bereiken, moet infectiepreventie een integraal onderdeel worden van alle ketenpartners in de zorg. Zo moeten o.a. verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen de nodige kennis en informatie hebben om de juiste maatregelen te kunnen treffen. De maatschap zet zich in voor het ontwikkelen van regionaal beleid om deze doelen te realiseren.

In onze visie is een nauwe samenwerking tussen de afdeling Infectiepreventie en het microbiologische laboratorium onmisbaar. Hierdoor zijn relevante kweekresultaten snel beschikbaar en kan er zo nodig snel een screeningsbeleid op maat worden ingezet. Daarom moeten de diagnostiek en infectiepreventie binnen een organisatie niet van elkaar worden losgekoppeld. We bieden dan ook het volledige pakket van diagnostiek en infectiepreventie aan in alle instellingen waar we actief zijn.